De congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is gesticht op 25 november 1830 te Ronse (België) door Stefanus Modestus Glorieux. De oorspronkelijke naam was: Broeders van Goede Werken. In het begin van de 19 de eeuw werd Vlaanderen zwaar geteisterd door de oorlogen van de Franse Zonnekoning. Het pauperisme nam in Vlaanderen een verschrikkelijke en zorgwekkende omvang aan. Bovendien werd Ronse, weleer bekend om zijn textielnijverheid, ook nog getroffen door de opkomst van de machinale textielindustrie in Engeland. Door beide factoren was het stadje in verval geraakt: bedelarij, landloperij, onwetendheid en zedelijke verwording, Van de 13.000 inwoners waren er 6000 armen die aangewezen waren op de liefdadigheid van hun medeburgers. In 1825 werd de nog jonge priester Stafanus Modestus Glorieux benoemd tot onderpastoor van de Sint Hermes in Ronse. Hij zag een beeld van miserie en onwetendheid als een boze droom voor zich opdoemen. Zekere nacht werd Glorieux geroepen bij een arme en oude man, die in een schuurtje lag te sterven. In hetzelfde kot lagen nog twee mannen, op wat stro. Eens vond hij het lijk van een vrouw op straat, door gebrek en ellende gestorven. Diep getroffen door de ellende die hij alom aantrof, nam hij het kloeke besluit om zulke stakkers te helpen. Allengs werd het Glorieux duidelijk, dat hij vaste krachten nodig had. Op 25 november 1830 kreeg hij eindelijk van de bisschop toestemming om een congregatie te stichten. Met idealisme werd er door Glorieux en zijn eerste volgelingen hard en enthousiast gewerkt, gaf men zich met hart en ziel aan liefdewerken, zoals onderwijs, verpleging en verzorging.\ De faam van de jonge congregatie verspreidde zich tot over de grenzen. In 1844 vestigden zich de eerste broeders in Nederland, Delft. Na ettelijke jaren kijkt men over de grenzen heen: wordt Nederland niet te klein? Kunnen we ons werkterrein niet beter verleggen en/of uitbreiden? In 1926 is het zover: de eerste broeders vertrekken naar Java. Thans zijn er 80 Indonesische broeders. Enkelen van hen hebben hun werkterrein verlegd naar Ethiopië. Van 1967 zijn er Belgische en Nederlandse broeders in Brazilië die hun beste krachten geven aan de verheffing van het arme volk aldaar. Sinds 2000 werken Ethiopische en Europese broeders samen ter bestrijding van de volksziekte aids. Met tevredenheid en intens geluk kan Glorieux neerblikken op zijn volgelingen. Maar met groter tevredenheid en intenser geluk kan hij constateren dat zijn volgelingen vele stakkers een gelukkiger leven hebben bezorgd

Welkom

De Nederlandse Provincie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Provinciaal Bestuur, Glorieuxlaan 4, 5613 LN  Eindhoven  tel. 040 231 9061  e-mail: secretariaat@brsglorieux.nl